Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 16-22 XI. 2015 odbywa się „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”. W ramach ŚTP przewidziana jest godzina wychowawcza z zajęć doradztwa zawodowego i konkurs plastyczny z doradztwa zawodowego pt.:
„ Wiem jaki zawód będę wykonywać w przyszłości”.

Cele konkursu:
1.Wspieranie szkoły w realizacji działań wewnątrzszkonego systemu doradztwa zawodowego.
2.Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy.
3.Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
4.Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności artystycznych.
Wymogi formalne konkursu:
1.Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie gimnazjów.
2.Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu.
3.Klasa wykonuje 1- 2 prace plastyczne.
4.W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
-wykonane dowolną technika plastyczną – format BRYSTOL.
5.Każda praca musi zawierać następujące dane: klasa, nazwa zawodu.

Organizacja i przebieg konkursu:
1.W konkursie biorą udział wszystkie klasy I, II i III gimnazjum.
2.Opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursie sprawuje wychowawca klasy i szkolny doradca zawodowy. Celem pracy opiekuna jest pomoc w określeniu swojej przyszłości zawodowej i wspieranie uczniów w poczynaniach artystycznych nad przygotowaniem pracy plastycznej.
3.W dniu wyznaczonym przez szkołę 30.11.2015 roku reprezentanci klas powinni dostarczyć wykonane prace do koordynatora konkursu p. K. Zabłockiej lub do biblioteki szkolnej do p. M. Gawlak
4.W szkole powołana zostanie komisja oceniająca w składzie: wicedyrektor szkoły, lider doradztwa zawodowego, nauczyciel wos-u, przewodniczący samorządu uczniowskiego.
5.Kryteria oceny prac plastycznych: zaangażowanie w realizację, plastyczna twórczość i kreatywność, jakość pracy i jej estetyka, ujęcie najważniejszych charakterystycznych cech prezentowanego zawodu. Każde kryterium może być ocenione w skali od 1 do 6 – przez każdego oceniającego z komisji oceniającej.
6. Dla trzech pierwszych miejsc (ogłoszenie 04.12.2015r) przewidziane zostały nagrody oraz ocena bdb z lekcji wos –u. Wszyscy pozostali uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa w konkursie.

 1,138 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum