Stypendia szkolne 2021/2022

  • Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
  • Stypendium szkolne przysługuje:

–      uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

–      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki — do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

–      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych — do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

–      słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  • Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  • Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego — dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2021 nie może przekroczyć: 528 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny co uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego na okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. szkolnego na okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r.
  • Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2021 lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
  • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, można pobrać w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie (tel. 774190390) oraz w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.
  • Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie do 15 września 2021 r.

 

 87 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum