Stypendia szkolne 2019/2020

  • Stypendium szkolne przysługuje:

–     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

–     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  • Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  • Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego – dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2019 nie może przekroczyć:
  • 528 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny co uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego na okres od września 2019r. do czerwca 2020 r.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2019 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu rodziny wlicza się dochód wszystkich jej członków np.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego (obliczony na podstawie aktualnego nakazu podatkowego przez pomnożenie hektarów przeliczeniowych x 308 zł), świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały lub okresowy), świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, alimenty otrzymywane i inne dochody.

Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny (np. łączny dochód rodziny – 1223,25 zł, liczba członków rodziny – 5, dochód na osobę w rodzinie: 1223,25 : 5 = 244,65 zł).

  • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, można pobrać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów. Druki można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia lub na stronie internetowej urzędu : http://bip.namyslow.eu/download//10425/wniosek-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.pdf
  • Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie do 15 września 2019 r.

 506 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum