Stołówka szkolna

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie oraz nauczyciele i pracownicy tej szkoły.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje OPS.
 3. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu koordynatorowi ds. obiadów w sekretariacie szkoły.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu przygotowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie zgodnie z zawartym porozumieniem.
 2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła tj. – 3,50 zł za obiad.
 3. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad – 5,00 zł.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.

III. OPŁATY:

Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u koordynatora ds. obiadów w sekretariacie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie w dwóch terminach:

 • pierwszy termin- 10 dzień każdego miesiąca
 • drugi termin – 20 dzień każdego miesiąca

W wyjątkowych przypadkach jednak na prośbę Rodziców skierowaną do Burmistrza wpłaty przyjmowane są w innym terminach niż wyznaczone daty.

 1. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w w/w terminach, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 2. Informacja o terminach i wysokości wpłaty za obiady za poszczególny miesiąc znajduje się w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach stołówki szkolnej.
 3. Wpłaty u koordynatora ds. obiadów w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  w Namysłowie potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem koordynatora. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia koordynatorowi ds. obiadów.

 1. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie u koordynatora ds. obiadów osobiście, telefonicznie lub pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniemnajpóźniej do godz. 1200 dnia poprzedniego. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 2. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, koordynator ds. obiadów pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 1225 do godz. 1245 lub później w uzasadnionych przypadkach.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 1,474 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum