Psycholog / Pedagog

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

psycholog/pedagog mgr Katarzyna Dudziec

Poniedziałek 8:40 – 14:30
Wtorek 8:00 – 11:30
Środa 8:00 – 12:00
Czwartek 8:50 – 12:30
Piątek 8:00 – 13:00

 

pedagog mgr Katarzyna Jagielska

Poniedziałek 12:45 – 14:45
Wtorek 13:30 – 15:30
Środa 12:45 – 14:45
Czwartek 7:45 – 10:45
Piątek 12:45 – 14:45

Plan pracy psychologa i pedagoga na rok szkolny 2019/2020

Zakres obowiązków:

1. Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych.
2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów.

3. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez:

  • wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
  • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

4. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
5. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
6. Udzielanie – na wniosek nauczycieli, rodziców, czy samego ucznia – indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności.

7. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:

  • obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klasy
  • rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych
  • analizę wyników nauczania i ocen wychowania diagnozę środowiskową ucznia
  • udzielanie porad wychowawczych.

8. Badania i działania diagnostyczne w zakresie adaptacji do warunków szkolnych uczniów klas pierwszych.
9. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
10. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

11. Włączanie uczniów w działalność profilaktyczną, realizacja programów profilaktycznych.
12. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

13. Nadzór nad uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim.
14. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych.
15. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

16. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz agresji w szkole.

17. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne.

18. Współpraca z instytucjami wspierającymi oraz wspomagającymi wszechstronny rozwój dziecka.
19.Praca terapeutyczna:

  • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
  • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 2,282 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum