Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysłowie reprezentowana przez Artura Matkowskiego ul. Władysława Stanisława Reymonta 5, 46-100 Namysłów REGON: 367992690
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 2 w Namysłowie jest Pan Wojciech Olender, tel.: 887 818 800,                e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub  Pani/Pana dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe, Statut Szkoły oraz inne dokumenty nakładające na Administratora Danych Osobowych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego wniosku.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO (polityka cookies)

https://sp2namyslow.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysłowie reprezentowana przez Artura Matkowskiego ul. Władysława Stanisława Reymonta 5, 46-100 Namysłów REGON: 367992690.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
b) w celu udzielenia usługi obsługi zapytania na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
7. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
8. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
9. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
c) marketingowych, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
10. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych;
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
a) nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
b) adres IP;
c) wersję oprogramowania przeglądarki;
d) system operacyjny komputera;
e) logi systemowe.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy;
b) adres;
c) adres poczty elektronicznej;
d) numer telefonu kontaktowego.

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES
1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.
2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Administrator Serwisu przygotował hiperłącza z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
5. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy naszej jednostki.

 1,431 total views,  1 views today

powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum