Nauczanie dwujęzyczne w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Nauczanie dwujęzyczne

to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, co oznacza, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach, w proporcjach między językami dobranych przez nauczyciela – przy uwzględnieniu przede wszystkim predyspozycji i możliwości uczniów. Zadaniem nauczyciela przedmiotu dwujęzycznego jest dbanie o właściwy dobór metod i form pracy na lekcji, tak, aby zrównoważyć rozwój przedmiotowy i językowy uczniów. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w języku polskim i w języku angielskim. W roku szkolnym 2019/2020 w programie klasy siódmej dwujęzycznej znajdą się: język angielski poziom dwujęzyczny w wymiarze 5 godzin tygodniowo; biologia nauczana dwujęzycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo; geografia nauczana dwujęzycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo; informatyka nauczana dwujęzycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczniowie w tej klasie kontynuują również naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Nauczanie dwujęzyczne

sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem więcej, poznaje więcej słownictwa, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersacje. Uczniowie nabywają nie tylko kompetencji językowych, ale także poszerzają wiedzę o kulturze i historii kraju języka docelowego.

Na lekcjach języka angielskiego młodzież będzie ćwiczyć wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Lekcje zostaną tak zorganizowane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do przedmiotów dwujęzycznych. W trakcie zajęć nauczyciel języka angielskiego będzie wykorzystywać wiedzę zdobywaną przez uczniów na innych zajęciach, będzie też rozwijać u uczniów umiejętności praktyczne i zachowania językowe użyteczne na lekcjach przedmiotów niejęzykowych, a więc nauczanych dwujęzycznie.

Prowadzenie przedmiotu dwujęzycznie ma bardzo wiele zalet, ponieważ znajduje zastosowanie praktyczne. Nauczyciele przedmiotów niejęzykowych wzmacniają rozwój kompetencji językowych uczniów, co prowadzi do skutecznego przyswojenia przez nich treści przedmiotowych.

U podstaw nauczania dwujęzycznego w klasach 7 – 8 leży zatem przyswojenie w języku angielskim faktów, zasad i teorii z różnych dziedzin, często dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. To również zdobycie przez uczniów konkretnych umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, a także przygotowanie ich do samodzielności w procesie uczenia się i wykształcenie w nich ciekawości świata, sprzyjającej zdobywaniu i gromadzeniu wiedzy.

Jak dowodzą badania naukowe oraz liczne opisane w literaturze fachowej przykłady, efektem intensywnego trenowania mózgu już we wczesnym dzieciństwie dwoma językami, jest lepsza bystrość, lepsza pamięć, większa zdolność koncentracji i sprawność w dorosłym życiu.

 458 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum