KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO DLA KLAS I-III W OKRESIE OD 09 LISTOPADA DO 29 LISTOPADA 2020 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W NAMYSŁOWIE

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 09 listopada 2020 roku uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie zdalne. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w organizacji tej formy kształcenia uwzględniamy aktualne zalecenia medyczne w zakresie czasu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, a także ich dostępność w domach.

KLASY I-III:

 1. realizują zajęcia zdalne.
 2. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym (stacjonarnym, w szkole) tygodniowym planem nauczania, umieszczonym w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej, to znaczy: nauczyciele przesyłają lekcję do przedmiotów zgodnie z planem lekcji na dany dzień. Uczeń (jeśli jest taka potrzeba pod opieka rodzica) odczytuje lekcje, w tym zadania i polecenia, rozwiązuje je i przesyła do nauczyciela zgodnie z wyznaczonym terminem.
 3. Każdy nauczyciel (w obrębie prowadzonych zajęć) zapewnia uczniom i rodzicom możliwość konsultacji, tj. komunikowania się poprzez dziennik elektroniczny i/lub platformę MS Teams.
 4. Zadania wykonane przez uczniów podczas zajęć będą oceniane.

5.Udział każdego ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy.

 1. Świetlica szkolna w godzinach od 07.00 do 16.00 dla uczniów klas I-III zapewnia opiekę, w szczególności mając na uwadze tych uczniów, których rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią COVID-19.
 2. Przekazywanie lekcji, zadań, prac domowych, kontakty w relacji uczeń – rodzic – wychowawca – nauczyciel odbywają się z wykorzystaniem wyłącznie dziennika elektronicznego VULCAN i/lub platformy TEAMS (wybór formy kontaktów spośród wyżej wymienionych uzgadniają wychowawcy/nauczyciele z rodzicami uczniów klas I-III).
 3. W formie zdalnej realizowane są również zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z tygodniowym planem zajęć).
 4. W celu uzyskania dostępu do realizacji lekcji (odczytywania lekcji/zadań/prezentacji, poleceń, komunikatów itp.), każdy uczeń musi być zalogowany do platformy MS TEAMS. Zobowiązuje się rodziców każdego ucznia do uzyskania dla ucznia dostępu do platformy MS TEAMS.
 5. Oceny uzyskane przez uczniów do czasu realizacji nauczania zdalnego oraz w czasie pracy zdalnej i po jej zakończeniu stanowią podstawę klasyfikowania i promowania uczniów.
 6. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania wiedzy i umiejętności uczniów, a także informowania rodziców o postępach ucznia w nauce za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.
 7. Obowiązkiem rodziców każdego ucznia jest bieżące śledzenie wiadomości i komunikatów w sprawie organizacji zdalnego nauczania w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły oraz komunikowanie się na bieżąco ze szkołą (wychowawcą, nauczycielami) w celu załatwienia wszelkich spraw związanych z edukacją dziecka.
 8. Za koordynowanie współpracy miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas.

BIBLIOTEKA obsługuje uczniów w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.

PEDAGOG/PSYCHOLOG/BIBILIOTEKARZ/LOGOPEDA

Pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, informacjami, zadaniami i zabawami relaksacyjnymi etc. wspierającymi proces dydaktyczny uczniów. Pedagog, psycholog, bibliotekarz i logopeda będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy na terenie szkoły.

 

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z platformy Microsoft Teams lub dziennika elektronicznego Vulcan pomocy i konsultacji udziela Pani Barbara Łabowska poprzez kontakt mailowy w dzienniku elektronicznym (barlabo46@eszkola.opolskie.pl). Pomocy w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych udziela dyrektor szkoły Artur Matkowski: tel. 669 477 115.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie wsparcia nauczania, o którym powyżej. Jestem przekonany, że dzięki Państwa pomocy przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, w trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów.

Wszędzie, gdzie się znajdujemy, pamiętajmy o podstawowej dla nas zasadzie: DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA.

 

z wyrazami szacunku

dr Artur Matkowski

Dyrektor Szkoły

 99 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum