KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA W OKRESIE OD 26 PAŹDZIERNIKA DO 08 LISTOPADA 2020 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W NAMYSŁOWIE

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26 października 2020 roku uczniowie klas czwartych, szóstej i ósmych przechodzą na nauczanie zdalne. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w organizacji tej formy kształcenia uwzględniamy aktualne zalecenia medyczne w zakresie czasu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, a także ich dostępność w domach. Organizacja pracy szkoły od dnia 26 października 2020 roku poniżej.

  1. KLASY I-III:

1.Nauka stacjonarna w szkole.

2.Obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan lekcji bez jakichkolwiek zmian (umieszczony w dzienniku elektronicznym, na szkolnej stronie internetowej).

3.Świetlica szkolna dla klas I-III działa jak dotychczas przed lekcjami oraz po lekcjach (w godzinach od 7.00 do 16.00).

4.Stołówka szkolna wydaje obiady:

dla klas pierwszych i drugich po 4. godzinie lekcyjnej

dla klas trzecich po 5. godzinie lekcyjnej

5.Biblioteka szkolna obsługuje uczniów jak dotychczas w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.

6.Obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych oraz w drodze do szkoły i ze szkoły (nie obowiązuje podczas lekcji).

7.Obowiązek dezynfekowanie rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły i przy wychodzeniu ze szkoły oraz częste mycie rąk w trakcie pobytu w szkole (mydło i ciepła woda!)

8.Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach bezpośrednich z innymi uczniami i/lub pracownikami szkoły (w miarę istniejących możliwości).

   2. KLASY IV-VIII realizują zajęcia zdalne:

1. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem nauczania (umieszczonym w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej).

2.W formie zdalnej realizowane są również wszystkie inne zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z dotychczasowym planem stacjonarnym).

3.Udział uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy.

4. Lekcja w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas, tj. 15 minut + czas planowanej przerwy uczniowie mogą przeznaczyć na odpoczynek, posiłek czy przygotowanie się do kolejnej lekcji. Nauczyciele dbają o równomierne obciążenie ucznia pracą przed monitorem poprzez naprzemienne korzystanie z podręcznika i komputera.

5.Głównym kanałem przepływu informacji w relacji uczeń-nauczyciel-wychowawca-rodzic jest dziennik elektroniczny, dzięki czemu wszyscy maja równe szanse i dostęp do informacji.

6.Lekcja online odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan i/lub platformy Teams w programie Microsoft Office 365  z wykorzystaniem wideokonferencji. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania konta w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz na platformie Teams.

7.Uczniowie systematycznie odbierają informacje zamieszczone w dzienniku elektronicznym przez nauczycieli, w tym wychowawców.

8.Rozmowy indywidualne i odpytywania przeprowadzane są przy włączonej kamerze ucznia i nauczyciela.

9.Nauczyciele udostępniają materiały dydaktyczne uczniom w dzienniku elektronicznym (w zakładkach: „wiadomości” i „zadania domowe”) oraz w module „zadania” na platformie TEAMS.

10.Uczniowie terminowo odsyłają do nauczycieli wykonane zadania.

11.W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w zajęciach online zgodnie z planem zajęć lekcyjnych, uczniowie są zobowiązani w tym czasie wykonać zadania zlecone przez nauczyciela i nie odchodzić od stanowiska pracy zdalnej.

12.Praca uczniów w trakcie zajęć zdalnych będzie oceniana. Ocenie podlegają wszystkie aktywności ucznia na zajęciach oraz realizowane w ramach nauki własnej. Sposób weryfikacji wiedzy i oceny pracy ucznia zależy od wymagań nauczyciela określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

13.Oceny uzyskane do czasu realizacji nauczania zdalnego oraz w czasie pracy zdalnej i po jej zakończeniu stanowią podstawę klasyfikowania i promowania uczniów.

14.Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania wiedzy i umiejętności uczniów, a także informowania uczniów i ich rodziców o postępach ucznia w nauce za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.

15.Potwierdzeniem aktywności ucznia na zajęciach jest obowiązkowe zalogowanie się do dziennika elektronicznego i/lub na platformę Teams w dniu realizacji konkretnych zajęć.

16.Za koordynowanie współpracy miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas.

17.Dyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły wynikających z planu nadzoru pedagogicznego.

18.Zachowanie się podczas zajęć prowadzonych online:

a)zajęcia online oraz rozmowę zawsze pierwszy rozpoczyna i kończy nauczyciel.

b)uczeń, który chce włączyć się do rozmowy, oczekuje na zgodę nauczyciela, następnie włącza mikrofon. Po zakończonej wypowiedzi wycisza mikrofon (to pozwoli uniknąć zbędnego szumu i zakłócenia lekcji).

c) uczniom nie wolno wyłączać mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideolekcji i robić zdjęć uczestnikom spotkania.

d) na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecane przez nauczyciela.

e)uczniowie nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych emocji.

f) login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udostępnia ich innym.

PEDAGOG/PSYCHOLOG/BIBILIOTEKARZ/LOGOPEDA

Pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, informacjami, zadaniami i zabawami relaksacyjnymi etc. wspierającymi proces dydaktyczny uczniów. Pedagog, psycholog, bibliotekarz i logopeda będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy na terenie szkoły.

PONIŻEJ GODZINY LEKCYJNE+ PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE OBOWIĄZUJACE KLASY I-VIII

Godziny lekcyjne

lekcja 1:  8.00-8.45

lekcja 2:  8.55-9.40

lekcja 3:  9.50-10.35

lekcja 4: 10.45-11.30

lekcja 5: 11.50-12.35

lekcja 6: 12.55-13.40

lekcja 7: 13.50-14.35

lekcja 8: 14.45-15.30

Przerwy międzylekcyjne

Przed lekcją 1: 7.50-8.00

Po  lekcji 1: 8.45-8.55

Po  lekcji 2: 9.40-9.50

Po  lekcji 3: 10.35-10.45

Po  lekcji 4: 11.30-11.50  (długa przerwa obiadowa)

Po  lekcji 5: 12.35-12.55  (długa przerwa obiadowa)

Po  lekcji 6: 13.40-13.50

Po  lekcji 7: 14.35-14.45

Po  lekcji 8: 15.30-15.40

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z platformy Microsoft Teams lub dziennika elektronicznego Vulcan pomocy i konsultacji udziela Pani Barbara Łabowska poprzez kontakt mailowy w dzienniku elektronicznym (barlabo46@eszkola.opolskie.pl). Pomocy w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych udziela dyrektor szkoły Artur Matkowski: tel. 669 477 115. Istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły na czas nauczania zdalnego laptopów dla uczniów. Ilość laptopów jest ograniczona. Chęć wypożyczenia proszę zgłaszać poprzez wychowawców lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z nowymi zaleceniami sanitarnymi, uczniowie w wieku do lat 16 w godzinach od 8:00 – 16:00 mogą wychodzić z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz poczty w dzienniku elektronicznym Vulcan, na których zamieszczane będą wszystkie ważne informacje.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie wsparcia nauczania, o którym powyżej. Wiem, że dzięki Państwa pomocy przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, w trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów.

 

z wyrazami szacunku

dr Artur Matkowski

Dyrektor Szkoły

 

 168 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum