KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO W OKRESIE OD 22 MARCA 2021 ROKU DO 09 KWIETNIA 2021 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W NAMYSŁOWIE

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 09 kwietnia 2021 roku uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie zdalne . Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w organizacji tej formy kształcenia uwzględniamy aktualne zalecenia medyczne w zakresie czasu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, a także ich dostępność w domach.

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 18 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 roku, poz. 502).

KLASY I-III:

 1. realizują zajęcia zdalne.
 2. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym (stacjonarnym, w szkole) tygodniowym planem nauczania, umieszczonym w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej, to znaczy: nauczyciele przesyłają lekcję do przedmiotów zgodnie z planem lekcji na dany dzień. Uczeń (jeśli jest taka potrzeba pod opieka rodzica) odczytuje lekcje, w tym zadania i polecenia, rozwiązuje je i przesyła do nauczyciela zgodnie z wyznaczonym terminem.
 3. Każdy nauczyciel (w obrębie prowadzonych zajęć) zapewnia uczniom i rodzicom możliwość konsultacji, tj. komunikowania się poprzez dziennik elektroniczny i/lub platformę MS Teams.
 4. Zadania wykonane przez uczniów podczas zajęć będą oceniania.

5.Udział każdego ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy.

 1. Świetlica szkolna w godzinach od 07.00 do 16.00 zapewnia opiekę wyłącznie uczniom klas I-III, których rodzice (prawni opiekunowie) zatrudnienie są w podmiotach prowadzących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły pisemny wniosek o objęcie ich dziecka opieką (wzór wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły).
 2. Przekazywanie lekcji, zadań, prac domowych, kontakty w relacji uczeń – rodzic – wychowawca – nauczyciel odbywają się z wykorzystaniem wyłącznie dziennika elektronicznego VULCAN i/lub platformy TEAMS (wybór formy kontaktów spośród wyżej wymienionych uzgadniają wychowawcy/nauczyciele z rodzicami uczniów klas I-III).
 3. W formie zdalnej realizowane są również zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z tygodniowym planem zajęć).
 4. W celu uzyskania dostępu do realizacji lekcji (odczytywania lekcji/zadań/prezentacji, poleceń, komunikatów itp.), każdy uczeń musi być zalogowany do platformy MS TEAMS (jak podczas ostatniego nauczania zdalnego).
 5. Oceny uzyskane przez uczniów do czasu realizacji nauczania zdalnego oraz w czasie pracy zdalnej i po jej zakończeniu stanowią podstawę klasyfikowania i promowania uczniów.
 6. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania wiedzy i umiejętności uczniów, a także informowania rodziców o postępach ucznia w nauce za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.
 7. Obowiązkiem rodziców każdego ucznia jest bieżące śledzenie wiadomości i komunikatów w sprawie organizacji zdalnego nauczania w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły oraz komunikowanie się na bieżąco ze szkołą (wychowawcą, nauczycielami) w celu załatwienia wszelkich spraw związanych z edukacją dziecka.
 8. Za koordynowanie współpracy miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas.

KLASY IV – VIII

Klasy IV – VIII realizują nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

Konsultacje przygotowujące uczniów klas ósmych realizowane są na dotychczasowych zasadach (uczniowie zgłaszają chęć uczestniczenia u nauczycieli przedmiotów egzaminowanych).

BIBLIOTEKA w czasie nauki zdalnej  obsługuje uczniów w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.

PEDAGOG/PSYCHOLOG/BIBILIOTEKARZ/LOGOPEDA

Pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, informacjami, zadaniami i zabawami relaksacyjnymi etc. wspierającymi proces dydaktyczny uczniów. Pedagog, psycholog, bibliotekarz i logopeda będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w szkole w godzinach pracy.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z platformy Microsoft Teams lub dziennika elektronicznego Vulcan pomocy i konsultacji udziela Barbara Łabowska poprzez kontakt mailowy w dzienniku elektronicznym (barlabo46@eszkola.opolskie.pl). Pomocy w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych udzielają: dyrektor szkoły Artur Matkowski: tel. 669 477 115; wicedyrektor szkoły Aneta Świlak tel. 663 107 333.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie wsparcia nauczania, o którym powyżej. Jestem przekonany, że dzięki Państwa pomocy przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, w trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów.

Wszędzie, gdzie się znajdujemy, pamiętajmy o podstawowej dla nas zasadzie: DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA. Trzymajmy się zdrowo!

z wyrazami szacunku

dr Artur Matkowski

Dyrektor Szkoły

 105 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum