Informacja dotycząca Stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać z poniższych załączników, w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców/opiekunów prawnych,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Namysłów, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO:

  1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
  2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Namysłów,
  2. w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o stypendium 2020-2021

INFORMATOR 2020-2021-1

 220 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum