EGZAMIN GIMNAZJALNY

Sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności nabytych przez ucznia w czasie trzyletniej nauki w gimnazjum, a także na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Przeprowadzany jest w klasie trzeciej (zawsze w miesiącu kwietniu). Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Jest egzaminem zewnętrznym, arkusze egzaminacyjne więc są kodowane i sprawdzane są przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wynik egzaminu podawany jest w procentach i centylach.

Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów.

Egzamin składa się z 3 części:

  • humanistycznej – sprawdzającej wiedzę z języka polskiego oraz odrębnie z historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • matematyczno-przyrodniczej – sprawdzającej odrębnie wiedzę z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz odrębnie z matematyki;
  • językowej – sprawdzającej wiedzę z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Uczeń deklaruje, na jakim poziomie chce zdawać dany język (do wyboru: podstawowy i rozszerzony). Uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, na egzaminie zdają go obowiązkowo na poziomie rozszerzonym.

Czas trwania egzaminu gimnazjalnego:

Część humanistyczna:

  • Egzamin z zakresu języka polskiego trwa 90 minut
  • Egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie trwa 60 minut

Część matematyczno-przyrodnicza:

  • Egzamin z zakresu matematyki trwa 90 minut
  • Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut

Część językowa:

  • Egzamin na poziomie podstawowym trwa 60 minut
  • Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut

Źródło: oficjalna strona internetowa CKE

 1,514 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum