Działania nowatorskie

Działania nowatorskie, dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne mające wpływ na osiągnięcia uczniów:

 • zwiększenie ilości godzin zajęć edukacyjnych w planach nauczania w stosunku do ilości godzin określonych w ramowym planie nauczania:

Klasa 1, 2, 3 z rozszerzonym językiem angielskim: zwiększenie ilości godzin zajęć dydaktycznych z 3 do 5 tygodniowo;

Klasa 2 (realizująca standardowy plan nauczania): zwiększenie ilości godzin zajęć dydaktycznych z języka angielskiego z 2 do 3 tygodniowo;

Klasa 3 (semestr 2.): zwiększenie ilości godzin zajęć dydaktycznych z chemii i fizyki z 1 do 2 tygodniowo;

Ww. działania wpływają na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z tych przedmiotów, ponadto wpłynęły na podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej i z j. angielskiego.

 • utworzenie oddziałów z rozszerzonym językiem angielskim i oddziału dwujęzycznego, co wynika z dużych zainteresowań językowych uczniów i potrzeb zgłaszanych przez środowisko lokalne. Utworzenie ww. oddziałów przyczynia się do znaczącego wzrostu kompetencji językowych uczniów, a także wzrostu kompetencji przyrodniczo-technicznych (dzięki wprowadzeniu dodatkowych zajęć z geografii, biologii i informatyki nauczanych dwujęzycznie).
 • diagnoza nauczania języków obcych w grupach o różnym poziomie zaawansowania, co przyczynia się do rozpoznanie poziomu znajomości języków wśród uczniów i umożliwia dostosowanie poziomu ich nauczania do umiejętności i możliwości uczniów, przy zachowaniu równych szans w zakresie kształcenia językowego;
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających artystyczne zainteresowania i talenty uczniów (koło inwencji twórczej, zespół wokalny, zespół taneczny, koło teatralne, koło fotograficzne), co pozwala rozwijać kreatywność uczniów, ich zainteresowania, zdolności, umożliwia też zaistnienie w lokalnej społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do promocji placówki nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w regionie;
 • stworzenie bogatej oferty kół przedmiotowych (np. koło matematyczne, fizyczne, chemiczne, j. angielskiego, j. niemieckiego, informatyczne, j. polskiego, przedmiotowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla dysortografików), co w dużej mierze przekłada się na podniesienie wiedzy i poziomu uczniów w zakresie odpowiednich przedmiotów, na sukcesy uczniów na egzaminie gimnazjalnym, a także na sukcesy w rozmaitych formach rywalizacji.

Dla przykładu szkoła  odnotowała sukcesy w konkursach wojewódzkich:

– Magdalena Porębska, Aleksandra Kisiel- laureatki Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w r szk. 2014/2015;

– Szymon Cisicki – finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w r szk. 2014/2015;

– Weronika Rogalska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w r. szk. 2014/2015

– Joanna Musztyfaga – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie w r. szk. 2014/2015

– Jagoda Pastucha – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego w r. szk. 2015/2016

– Zuzanna Kania, Marta Janiszewska – finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w r. szk. 2015/2016

– Mateusz Adamczyk – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w r. szk. 2015/2016

– Anna Iżycka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w r. szk. 2015/2016

– Zuzanna Kania – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w r. szk. 2015/2016

– Zuzanna Kania – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w r. szk. 2015/2016

– Adrianna Kowalska – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w r. szk. 2015/2016

– Adrianna Kowalska, Jan Ciepły – finaliści Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w r. szk. 2015/2016

 • zajęcia rozwijające pasje sportowe ( SKS, zajęcia na basenie), które regularnie owocują wieloma sukcesami uczniów w rywalizacji sportowej . Zajęcia na basenie prowadzone przez nauczyciela-instruktora pływania stanowią inicjatywę pionierska na skalę Namysłowa – popularyzują pływanie wśród namysłowskiej młodzieży gimnazjalnej, oprócz tego maja walor zdrowotny: podnoszą sprawność fizyczną wśród młodzieży i działają leczniczo, tj. kształtują właściwą postawę ciała.
 • działalność szkolnego wolontariatu i koła ekologicznego, których uczestnicy poprzez podejmowanie rozmaitych działań uczą się regularnie pewnych norm społecznych, jak empatia dla innych osób (np. niepełnosprawnych, chorych, biednych, bezdomnych) czy poszanowanie zasobów środowiska naturalnego, w tym segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i wody.
 • organizacja pracy z wykorzystaniem TI (udział w projekcie Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości). Rodzice dzięki dostępowi do platformy e-dziennika maja możliwości systematycznego monitorowania frekwencji i bieżących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów, zapoznawania się z komunikatami kierowanymi do nich przez szkołę, co ma znaczący wpływ na podwyższenie osiągnięć uczniów;
 • opieka psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego, co sprzyja rozwojowi psychomotorycznemu uczniów, ich przygotowaniu do kolejnych etapów kształcenia i obraniu ścieżki zawodowej;
 •  organizacja szkolnych konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym (np. Konkurs na doświadczenie fizyczne, Potyczki z językiem polskim, Konkurs Poezji Miłosnej, konkurs pn. Do wspólnej Europy). Ich uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, co przekłada się na ich wysokie wyniki w zakresie oceniania przedmiotowego. Konkursy polonistyczne kształtują u uczniów kulturę żywego słowa, jak również umiejętność komunikowania się;
 • działania w ramach Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych przy 14. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu (udział w warsztatach, obozach naukowych o profilu matematycznym, konkursach); które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwijania zdolności i zainteresowań, sukcesów w zakresie matematyki a także wpływają na podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej. Działanie to rozwija również kulturalnie uczniów poprzez ich udział w programach kulturalnych organizowanych na terenie Wrocławia (kino, teatr, koncert, opera).
 • dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, co urzeczywistniło np. prowadzenie zajęć wyłącznie dla uczniów przygotowujących się do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, i przełożyło się na konkretne sukcesy, np. z chemii, historii, języka polskiego, wos-u, języka angielskiego, geografii, techniki o których wspomniano wcześniej; w szkole prowadzone są także zajęcia indywidualne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, także z innych powodów;
 • organizowanie wycieczek ( również w ramach Szkolnego Klubu Turystycznego ), wyjazdów i wyjść na spektakle teatralne, wystawy, projekcje filmów;
 • zwiększenie roli projektów edukacyjnych w pracy z uczniami;
 • modyfikacje planów dydaktycznych z uwzględnieniem wyników pomiaru dydaktycznego i egzaminów zewnętrznych;
 • kształcenie umiejętności zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce (min. zajęcia w bankach, Urzędzie Skarbowym);
 • organizacja oddziałów liczących max 26 uczniów.

 5,486 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum